NSAČUS

Zdravotní prohlídky

Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2013.

Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis, který se dotýká sportovního prostředí a subjektů sdružených v ČUS (upravuje požadavky na lékařské prohlídky), zabývala se jím i Legislativní rada VV ČUS, aby zhodnotila její dopady do sportovního prostředí.

Stanovisko Legislativní rady VV ČUS a její doporučení:

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013Sb. (dále jen „vyhláška“) zrušila dosud platnou avšak zastaralou úpravu lékařských prohlídek, tj. zejména Směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981‑o péči a zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (ve znění Směrnice č.5/1985).

Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli.

Povinná lékařská prohlídka:

je vyžadována:

- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců)

- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)

- u žáků sportovních škol

požadované druhy:

- vstupní  (před registrací výkonnostního sportovce u organizace, kde sport vykonává, před zařazením do reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových sportovců)

- pravidelná (jednou za 12 měsíců)

Nepovinná lékařská prohlídka:

V případech, kdy se nejedná o shora uvedené sportovce není stanovena povinná lékařská prohlídka. Jde zejména o případy organizovaného sportu, neorganizovaného sportu a pohybové rekreace pro veřejnost.

V těchto případech může být provedena tzv. jednorázová prohlídka, která je pro sportovce povinná pouze tehdy, kdy organizátor příslušné sportovní akce stanoví doložení takové lékařské prohlídky jako podmínku účasti na dané sportovní akci.

Je tedy na organizátorovi, aby rozhodl, zda bude či nebude jednorázovou lékařskou prohlídku vyžadovat.

V tomto směru lze doporučit s ohledem na ustanovení  §2900 občanského zákoníku, které stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví (tzv. obecná povinnost předcházet škodám), aby organizátor pečlivě zvážil náročnost konkrétní akce a na základě vyhodnocení zátěže pro účastníky, ostatních rizik atd. rozhodl o tom, zda jako jednu z podmínek účasti bude vyžadovat lékařskou prohlídku. Určitým věcným vodítkem v tomto směru by mohla být příloha č. 1 vyhlášky, která upravuje zdravotně náročné sportovní disciplíny. U těchto by měla být lékařská prohlídka podmínkou. Jedná se např. o ragby, zápas, judo, různé maratóny, triatlon, potápění, horolezectví, parašutismus, dálkové běhy či cyklistické závody na delší vzdálenost apod. Bez ohledu na druh sportovního odvětví lze doporučit, aby prohlídky byly vyžadovány v případech náborových a obdobných akcí.

Závěr:

I podle dosud platné právní úpravy, která byla v mnohém nejasná a neodpovídala současným společenským podmínkám, bylo doporučováno, aby lékařské prohlídky byly alespoň v určité základní  formě vyžadovány (zejména u vrcholových sportovců). V praxi se tak ve většině případů děje.

Rovněž organizátorům sportovních soutěží a jiných sportovních akcí bylo doporučováno, aby s ohledem na jejich obecnou povinnost přecházet škodám při náročnějších sportovních akcích prohlídku požadovali.

V tomto směru tedy nová vyhláška nepřináší do sportovního prostředí žádnou výraznější změnu. Naopak vyhláška přinesla pozitivum v tom, že zcela jednoznačně stanovila, že v případech jiných než vrcholových a výkonnostních sportovců, je to organizátor sportovní akce, kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce.

© 2014 sporttachov.cz, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem sporttachov.cz, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@sporttachov.cz nebo telefonu: +420 777 555 666